הנדון: היבטי מע"מ בשירותים לתושבי חוץ

1. רקע עובדתי

1.1. החברה הינה חברה תושבת ישראל, המוחזקת במלואה בעקיפין על-ידי חברה תושבת מדינת "A" ("החברה-האם"). החברה-האם מחזיקה, בין היתר, במלוא הון המניות של חברה תושבת מדינה "A" ("החברה-האחות" וביחד "החברות"). 

1.2. החברות הינן חלק מקבוצת חברות בינלאומית ("הקבוצה"), אשר עיקר פעילותה מחוץ לישראל. בארץ פועלת הקבוצה במספר תחומים.

1.3. בבעלות החברה-האחות, בין היתר, זכויות במותג ("המותג"). החברה-האחות מייצרת (בעצמה או באמצעות אחרים) מוצרים הקשורים במותג ומוכרת אותם לספקים ברחבי העולם. 

1.4. בבעלות החברה חנות ובה מוכרת החברה את מוצרי המותג. החברה קונה את מוצרי המותג מספקים בארץ ובחו"ל, אשר אינם צדדים קשורים אליה. 

1.5. החברה-האחות מעוניינת לבחון את אפשרויות המסחר בזכויותיה במותג ברחבי העולם. לשם כך פנתה החברה-האחות לחברה, על-מנת שזו תערוך בדיקות של אפשרויות המסחר במותג בישראל, בשמה של החברה-האחות. 

1.6. לאחרונה, בהמשך לפניית החברה-האחות, יצרה החברה קשר עם משרדי פרסום בישראל ויצאה במסע פרסום נרחב, על-מנת לבחון את אפשרות החדרת המותג בישראל ואת האפשרויות הטמונות במסחר במותג. 

1.7. בגין הוצאות הפרסום, חויבה החברה במע"מ מלא ולפיכך, קיזזה את מלוא מס התשומות שהיה כלול בחשבונות שהוציא משרד הפרסום. החברה, המסווגת כ"עוסק" לצורכי מס ערך מוסף, מעוניינת לחייב את החברה-האחות, המחזיקות בזכויות במותג, במרבית עלויות מסע הפרסום. 2. השאלה המשפטית
האם חיוב הוצאות הפרסום על-ידי החברה לחברה-האחות, נחשב "עסקה" לעניין חוק מע"מ? במידה וכן, האם החיוב חייב במע"מ בשיעור מלא או בשיעור אפס?3. מסקנות

3.1. חוות-הדעת סקרה, בין היתר, את לשון החוק, הוראות רשויות מס ערך מוסף, הספרות המשפטית והפסיקה הישראלית, בעניין היבטי המע"מ של מתן שירותים דומים לאלה שלפנינו וקבעה, כי החזר הוצאות אלו מהחברה-האחות לחברה, נחשב כעסקת "מתן שירותים לתושב חוץ" לצורכי מע"מ.

 
3.2. בהמשך, בחנה חוות-הדעת את הוראות החוק לעניין שיעור המע"מ שיחול על העסקה וקבעה, שמכלול הנסיבות מצביעות על כך, שאין מקום לראות את הנכס בשלו ניתן השירות כנכס המצוי בישראל ולפיכך, אין מקום לתחולת הסייגים לסעיף 30(א)(5) לחוק. בנסיבות אלה ובהתבסס, בין היתר, גם על הוראת פרשנות 2/96 של רשות מע"מ, העוסקת במקרה דומה, קבעה חוות-הדעת, כי יש מקום לטענה, לפיה שיעור המע"מ בגין עסקת השירותים הינו אפס.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet