אי-חבות במס בגין ויתור של חברה תושבת חוץ על מניותיה של חברה זרה

1. רקע עובדתי


1.1."A" הינה חברה פרטית תושבת חוץ. "A" מוחזקת בחלקים שווים על ידי חברות "B" ו-"C" – שתיהן חברות תושבות חוץ.


1.2.בין "A" ל-"C" נחתם הסכם ויתור לפיו "A" תשיב ל-"C" את הלוואת הבעלים שניתנה לה, ובתמורה "C" תוותר על זכויותיה         במניות "A".


1.3.נכון למועד חתימת הסכם הוויתור, "A" החזיקה בכ-33% ממניות חברה תושבת ישראל שהחזיקה בזכויות העשויות להיחשב         כזכויות שימוש במקרקעין בישראל או זכויות לניצול משאבי טבע בישראל.

 

2. השאלה המשפטית


האם חברה "C" חייבת במס בישראל בגין הוויתור על זכויותיה במניות חברת "A"?


3. מסקנות


3.1.חוות הדעת סקרה את הוראות הפקודה והספרות הרלוונטית בעניין מיסוי רווחי הון ממכירת מניות על-ידי תושבי חוץ.


3.2.על-פי חוות הדעת, הוויתור של חברה "C" על מניות חברה "A" לא הצמיח לחברה "C" רווח הון, מאחר ומדובר בפירעון של        הלוואת בעלים, ולחלופין, גם אם היה מדובר במכירת מניות בתמורה, עדיין הייתה חברה "C" זכאית לפטור ממס בנסיבות          העניין.

 

 


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנותהמבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


 א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet