קיזוז הפסדים מירידת ערך קרקעות בחו"ל כנגד הכנסה בישראל

1. רקע עובדתי

1.1 שותפות העוסקת בעסקי בנייה, הוקמה ומוחזקת באופן שווה על ידי שני יחידים, A ו-B, באמצעות חברות הנמצאות בשליטתם המלאה. 

1.2 השותפות העבירה כספים לרכישת זכויות בחברות המחזיקות בקרקעות במזרח אירופה ("החברות הבנות"), אשר מנוהלות על ידי A ו-B בסיוע עורכי דין מקומיים המתמחים בנדל"ן. החברות הבנות הוקמו על מנת להתגבר על האיסור על החזקת מקרקעין בידי זרים הקבוע בדין המקומי. 

1.3 המקרקעין שהוחזקו על ידי החברות הבנות עבור A ו-B סווגו בדוחות הכספיים של אותן חברות כמלאי עסקי. 

1.4 לאחר העברת הכספים הוקמה חברה המוחזקת על ידי A ו-B  בחלקים שווים, מנוהלת על ידם ועוסקת בהשקעות במזרח אירופה ("החברה האם"). 

1.5 עם הקמת החברה האם הועברו כל היתרות הכספיות המייצגות את השקעת השותפות בחברות הבנות אל החברה האם והן מופיעות בסעיפי הרכוש השוטף בדוחותיה הכספיים. 

1.6 פעילות החברה האם והחברות הבנות התבססה על הידע והמומחיות שצברו A ו-B בתחום הנדל"ן בו הם עוסקים בהיקפים גדולים מזה עשרות שנים.

1.7 ערכן של הקרקעות כיום נמוך באופן משמעותי ביחס לעלות רכישתן.

2. השאלה המשפטית
חוות הדעת בוחנת את האפשרויות העומדות בפני השותפות או החברה האם, לקיזוז ההפסד הנובע מירידת ערך הקרקעות כנגד הכנסות בישראל. במסגרת זו בחנו האם לפנינו הפסד מעסק או שמא הפסד מסוג אחר, מה מקורו הגיאוגרפי של ההפסד ולאיזו יישות במבנה האחזקות ניתן יהיה לשייך את ההפסד. כמו כן נבחנה חשיפת המתווים שהוצעו לטענות שונות העשויות לקום מצד רשויות המס.   

3. מסקנות
ראינו כי יש להכיר בהפסד מירידת ערך הקרקעות על פי כללי החשבונאות המקובלים וכי סיווגו הנכון של ההפסד הוא כהפסד עסקי לעניין סעיפי קיזוז ההפסדים שבפקודה. חוות הדעת מציגה מתווה שיאפשר בנסיבות מסוימות לקזז את ההפסד כנגד הכנסות של החברה האם או של השותפות שמקורן בישראל, תוך ניצול הוראות מסויימות בדיני המס המאפשרות בנסיבות מסויימות להפוך חברות ל"גופים שקופים".א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet