הסבת התחייבויות מכוח הסכם קומבינציה

1. רקע עובדתי
1.1. בעבר חתמה "ACo" על הסכמים לרכישת חלקים ממספר מגרשים, בתמורה למתן שירותי בנייה על חלקים מהמגרשים שיוותרו בידי הבעלים ("הסכמי הקומבינציה").
1.2. במקביל, חתמה "BCo" על הסכמים דומים לרכישת מגרשים סמוכים באותו מתווה של עסקת קומבינציה.
1.3. "ACo" מעוניינת למלא את חלקה בהסכמי הקומבינציה באמצעות "BCo", כך ש-"BCo" תבצע את הבניה ("העסקה").

2. השאלות
מהו מתווה העסקה בו יושגו תוצאות מיסוייות אופטימליות?

3. מסקנות
חוות-הדעת ציינה, כי באופן עקרוני העסקה אינה אמורה להקים חבות במס, מכוח חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 ("החוק"). ואולם, יש חשש, שהעסקה תסווג על-ידי רשויות המס כ"מכירת זכות במקרקעין" כהגדרתה בחוק, דבר העלול להביא לחיוב "BCo" במס רכישה בשיעור של 5% משווי הזכויות המועברות ו-"ACo" תישא בחבות מס שבח מקרקעין (או במס חברות), בגין מכירת הזכויות במועד מוקדם יותר ביחס למועד בו היתה מתחייבת במס, במידה והיתה בונה את יחידות הדיור בעצמה.

לחילופין, עשויה לקום טענה מצד מנהל מיסוי מקרקעין, לפיה מכרה "ACo" את זכויותיה לשותפות בינה ובין "BCo". לפיכך, הוצע בחוות-הדעת מתווה עסקה, אשר אינו עומד בסתירה להוראות הסכמי הקומבינציה ואשר יצמצם באופן ניכר את החשיפה לטענה האמורה.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet