מכירת בית-מגורים בפטור ממס

1.  רקע עובדתי
1.1. "a" ומשפחתו מתגוררים בבית בישראל ("הבית"). הבית נמצא בבעלות "ACo", המוחזקת על-ידי "a" ואשתו בחלקים שווים ואשר עוסקת במתן שירותים באמצעות   "a".
1.2.   "ACo" אינה מחזיקה בנכסים כלשהם, זולת הבית שנרכש על-ידה ומאז רכישתו, בוצעו בו השקעות נוספות. חלק משטח הבית משמש לצרכים עסקיים.
1.3. "a" הוא שכיר של "ACo" ומקבל את משכורתו ממנה. על-פי הדוחות הכספיים של "ACo" לשנת 2006, ל-"a" יתרת חובה ל-"ACo" ("יתרת החובה").
1.4. במהלך השנים בהן החזיקה "ACO" בדירה, היא גבתה שכר-דירה מ-"a" וניכתה כנגדו הוצאות פחת. השבח שנצמח מאז רכישת הדירה, מסתכם ל-X ש"ח.

2. השאלה המשפטית
מהו מתווה המס האופטימלי למכירת הבית?

3. מסקנות
3.1 חוות-הדעת הציגה שני מתווים חלופיים למכירת הבית בפטור ממס. המתווים מבוססים על ניצול הוראות הפטור בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג  -1963
("החוק") לעניין מכירת דירת מגורים מזכה בבעלות יחיד, אף על פי שבפועל רשומה "ACo" כבעלת הדירה.
3.2 היבטי מע"מ - חוות-הדעת קבעה, כי מכירת חלק הבית שלא שימש לצרכים עסקיים, לא תתחייב במע"מ, זאת בהסתמך על פסיקת בית-המשפט בנושא. לגבי חלקו האחר של
הבית, מאחר ו-"ACo" עתידה להפסיק את פעילותה העסקית לפני מכירת הנכס, הציעה חוות-הדעת מתווה, בו ניתן יהיה לטעון שלא מדובר ב"עסקה" כהגדרתה בחוק מס ערך
מוסף, התשל"ו-1975.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet