מיסוי רווח במכירת אופציה ייחודית על-ידי תושב-חוץ

1. רקע עובדתי
1.1. "ACo" מכרה זכות לרכישת זכות במקרקעין שנרכשה על-ידה ("האופציה"). מכירת האופציה הצמיחה רווח בידיה של "ACo" ( "המכירה"; "הרווח" ).
1.2. האופציה הינה "אופציה" כהגדרתה בסעיף 49י(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 ("החוק").
1.3. מכירת האופציה אינה "מימוש", כהגדרתו בסעיף 49י(א) לחוק, אלא הסבה של אופציה.
1.4. "ACo" התאגדה במדינה "X" והיא תושבת אותה מדינה לצרכים פיסקליים. השליטה והניהול על עסקיה של "ACo", כמובנם בסעיף 1 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, אינם מופעלים מישראל (וממילא "ACo" אינה תושבת ישראל לצרכי מס).
1.5. ל-"ACo   " אין "מוסד קבע" בישראל, כהגדרתו של מונח זה באמנה למניעת מיסי כפל שבין ישראל ל-"X" ("האמנה").

2. השאלה המשפטית לה אנו נדרשים
האם הרווח במכירה נתון לחיוב במס בישראל?

3. מסקנות
חוות-הדעת קבעה, כי אמנם, לאור פסיקת בתי-המשפט והוראות החוק יש לראות ברווח ממכירת האופציה כ"מופק בישראל" וככזה נכלל הרווח בבסיס החיוב במס בישראל, אלא שבנסיבות המקרה הנדון ולאור העובדה שמדובר בחברה תושבת-חוץ, אשר אינה פועלת באמצעות "מוסד קבע" בישראל ובהתחשב בהגדרת המונח "מקרקעין" ובנוסח סעיף רווחי ההון באמנת המס הרלוונטית, זכות המיסוי בגין הרווח אינה נתונה לישראל על-פי הוראות האמנה.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* פרסום תמצית חוות-הדעת, נעשה תוך שמירה על חסיון פרטי הזיהוי של לקוחותינו. מטבע הדברים, התמציות המפורסמות אינן כוללות את כל נסיבות המקרה ועל אף שמדובר במסקנות המבוססות על מיטב שיקול דעתנו המקצועי, יתכן כי עמדת רשויות המס תהיה שונה. אין לעשות שימוש באמור לעיל כתחליף לקבלת חוות-דעת פרטנית ממשרדנו.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet