חבות שותפות רשומה במס שבח

1. העובדות

1.1 בשנות ה-60 הוקמה שותפות "א" ("השותפות"). השותפות הינה שותפות רשומה מיום היווסדה.

1.2 על-פי הסכם יסוד השותפות המקורי, הוחזקו 50% מהזכויות בשותפות על-ידי "A" ("האב") ויתרת הזכויות הוחזקה על-ידי שני בניו, "B" ו-
"C", בחלקים שווים. לאחר מספר שנים העניק "A" לבנים את חלקו בשותפות, כך ששיעור האחזקות של כל אחד משני הבנים, עמד על 50%. 

1.3 בשנות ה-70 נפטר "A" ולאחר מספר שנים נפטר "B". מיד לאחר פטירת "B", מאחר והיה חשש כי השותפות תפורק לאור העובדה שלא היו בנמצא שני שותפים לפחות, הוכנסו לשותפות, בשיעורים שווים, אשתו של "B" ("האשה") ובנו הבכור "D", כך שכל אחד מהם קיבל 25% בשותפות וזאת, עוד בטרם ניתן צו ירושה. צו ירושה ניתן לבסוף באותה השנה, אך אחזקות "B" בשותפות לא נכללו במסגרת צו הירושה.

1.4 שיעורי ההחזקה בשותפות אינם רשומים ברשם השותפויות. שיעורי ההשתתפות ברווחי השותפות אינם מבוססים בלעדית על שיעורי ההחזקה ואינם קבועים, אלא מביאים בחשבון גם את התרומה לשותפות.

1.5 נכסיה של השותפות הינם נכסי מקרקעין בלבד. אחת מחלקות הקרקע שבבעלות השותפות ("הקרקע"), נרכשה על-ידי השותפות בשנת הקמתה, וכך גם נרשם בלשכת רישום המקרקעין.2. השאלות המשפטיות

2.1 האם השותפות נחשבת לצורכי מס שבח כבעלת הקרקע, כך שבעת מכירת הקרקע תתחייב השותפות במס שבח בגין השבח שמיום רכישת הקרקע, בהתאם לשיעורי המס ההיסטוריים; או שמא, השותפות הינה "שקופה" לצורכי מס, כך שבעת מכירת הקרקע, יתחייב כל שותף בשותפות במס שבח כאילו מכר בעצמו חלק יחסי מהקרקע?

2.2 האם קיים חיוב נוסף במס בגין חלוקת כספי תמורת מכירת הקרקע לשותפים בשותפות?

2.3 מהו מתווה הפעולה המומלץ מבחינת תוצאות המס בענייננו?3. מסקנות

2.4 חוות-הדעת קבעה, כי עצם העובדה שלצורכי מס הכנסה מתעלמים במקרים מסויימים מאישיותם המשפטית הנפרדת של תאגידים, אין משמעה בהכרח, כי המחוקק מבקש להתעלם גם לצורכי מס שבח מאישיותה המשפטית הנפרדת של השותפות במקרה שלפנינו. 

2.5 השותפות מוגדרת כ"איגוד מקרקעין", בהתאם להוראות החוק והעובדה כי המחוקק יצר בחוק הסדר מיוחד למיסוי שותפות רשומה, אותה הגדיר כ"איגוד", הגובר על ההסדר בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, מחזקת את עמדתנו, כי לכל הפחות ביחס לשותפות רשומה, יש להתייחס לשותפות עצמה כנישומה לעניין החוק בעת מכירת הקרקע וכי חבות המס במתווה זה, לא תעלה על 23% מכלל השבח בהתאם להוראות החוק.

2.6 בעניין חלוקת תמורת מכירת הקרקע לשותפים, לשון סעיף 63 לפקודה ברורה וקובעת, כי לצורכי מס הכנסה, רואים את תמורת מכירת הקרקע כהכנסתו של כל שותף, בהתאם לחלקו בשותפות ועל כן, אין לנו עניין באירוע של "חלוקה", שכן תמורה זו נחשבת לצורכי מס הכנסה מלכתחילה כשייכת לשותפים.

2.7 חוות-הדעת כללה המלצות למתווה פעולה, בו גם אם יסתכלו על השותפות כ"שקופה", חלקה הארי של תמורת מכירת הקרקע, תחוב בשיעור מס שבח 23% בלבד.


א. רפאל, ושות', עורכי דין | כל הזכויות שמורות  ©
Tivonet